Sứ mệnh

Góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho người Việt Nam thông qua việc ứng dụng khoa học tâm lý và khoa học giáo dục để hỗ trợ phát triển cá nhân.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển cá nhân dựa trên nền tảng các giá trị sống phổ quát của nhân loại và hệ thống kỹ năng để sống với nền tảng đó.

Giá trị cốt lõi

* Thiết thực:  Mang lại hiệu quả tích cực khi ứng dụng vào thực tế.

* Khoa học: Dựa trên nền tảng kết quả nghiên cứu khoa học đáng tin cậy.

* Chuyên nghiệp: Dịch vụ hướng tới chuẩn mực hoàn thiện.